Yapay Zekâ

PaperWork AI

Benzersiz büyüme ve üretkenlik için yapay zekânın gücünü PaperWork ile birleştiriyoruz.

İşletmenizi yapay zekâyla geleceğe hazırlayın.

İnsan sermayenizi yapay zekâ ile destekleyerek verimliliği artırın.

Operasyonlarınızı Yapay Zekâ ile Destekleyin

PaperWork AI sayesinde kognitif teknolojiler ve makine öğrenimini kullanarak belge işleme, hassas bilgilerin keşfi ve korunması ve iş akışı yönlendirmeyi otomatikleştirin.

Daha karmaşık görevler üzerinde çalışabilmeleri için çalışanlarınıza daha fazla zaman tanıyarak çalışan motivasyonunu artırın, hem çalışanlarınızın hem de işletmenizin büyümesini sağlayın.

Akıllı İş Süreçleri Yönetimi

Otomatik doküman işleme

Dokümanları otomatik olarak sınıflandırmak, dokümanlardan veri çıkarmak ve bunları süreçlerde kullanmak için PaperWork AI’ın gücünden yararlanın.

Taranmış ve elektronik dokümanları otomatik olarak sınıflandırın ve doğru verilerle etiketleyerek hızlı erişimi garantileyin. Dokümanlardan elde edilen verileri iş akışlarında kullanın, diğer sistemlerle paylaşın ve manuel doküman işleme çağını geride bırakın.

Hassas Veri Tanıma

Hassas bilgiler içeren belgelerinizin nerede olduğunu biliyor musunuz?

Dokümanlarınızın içerdiği hassas bilgileri tespit edip koruyarak yönetmeliklere uyumlu çalışın; müşterilerinizi, çalışanlarınızı ve işletmenizi koruyun.

PaperWork AI, bilişsel teknolojileri ve doğal dil işlemeyi kullanarak dokümanlardaki hassas bilgileri otomatik olarak algılar ve işaretler.

Videoyu oynat

Tüm Belgeleriniz Kolayca Maskelensin

Yapay zeka, bir bilgisayarın ya da bilgisayar denetimli bir makinenin, genellikle insana özgü nitelikler olduğu varsayılan akıl yürütme, anlam çıkartma, genelleme ve geçmiş deneyimlerden öğrenme gibi yüksek zihinsel süreçlere ilişkin görevleri yerine getirme yeteneği olarak tanımlanmaktadır.

Kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz Yapay Zeka Motorumuz  “PaperWorkAI” platformunuzun merkezinde yer alır. Akıllı Optik Karakter Tanıma (OCR), Bilgisayarlı Görü (Computer Vision) , Doğal Dil İşleme (NLP), Derin Öğrenme (Deep Learning) ve Makine öğrenimi gibi bileşenlerden oluşan PaperWorkAI, büyük miktardaki yapılandırılmamış belgeleri işler. Kişisel verileri tespit eder ve maskeler.

Kişisel Veri Keşfi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işletmelerin, kurumların karşısına çıkan ve çözülmesi gereken en önemli sorunlardan bir tanesi de çeşitli tipteki (metin dosyası, imaj dosyaları, PDF dosyaları, Microsoft Ofis dosyaları, vb.) dosyalarda yer alan ve kanun kapsamına giren kişisel verilerin keşfedilmesi, tespit edilmesi ve kanuna uygun olarak bu belgelerin şirket ve kurum içinde çeşitli süreçlere sokulmasıdır. PaperWorkAI Yapay Zeka Motoru üzerinde çalışan derin öğrenme ve doğal dil işleme tabanlı ISDD ™ Kişisel Veri Keşif Aracı ile dosyalarınızdaki kişisel veriler büyük bir doğrulukla tespit edilmekte ve her dosya için ayrı bir rapor üretilerek daha sonraki süreçlerde bu bilgilere kolayca erişilmesi sağlar.

Videoyu oynat

Kişisel Verilerin Kimliksizleştirilmesi (ISDD, Intelligent Sensitive Data Discovery)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun gereksinimlerinden bir tanesi de şirketlerin ve kurumların süreçlerinde kullanmak üzere topladığı kişisel verileri saklamak, kullanmak veya paylaşmak durumunda kaldıklarında, dokümanlarda yer alan kişisel verilerin “kişilere ulaşılmayacak” bir şekilde “gizlenebilmesi” ‘dir.  PaperWorkAI Yapay Zeka Motoru üzerinde çalışan derin öğrenme ve bilgisayarlı görü tabanlı Kişisel Veri Kimliksizleştirme Aracı ile dokümanlarda yer alan kişisel veriler, dokümanı görecek kullanıcıların yetkileri çerçevesinde, maskeleme, şifreleme, sahteleştirme ve genelleştirme gibi teknikler ile kimliksizleştirir veya anonimleştirir.

Doküman Sınıflandırma

Doküman yönetim sistemlerinin en önemli araçlarından birisi de sisteme dahil edilecek dokümanların daha sonrasında kolay erişilecek bir şekilde sınıflandırılmasıdır. PaperWork Doküman Yönetim Sistemi, PaperWorkAI Yapay Zeka Motoru üzerinde çalışan derin öğrenme ve doğal dil işleme tabanlı Doküman Sınıflandırma Aracı ile dokümanları kullanıcı müdahalesi gerekmeden büyük bir doğrulukla sınıflandırır (AR-GE).

Dokümanlardan Anahtar Veri Elde Edilmesi

Doküman yönetim sistemlerinin başarılı ve etkin bir şekilde çalışabilmesi için gerekli adımlardan bir tanesi de arşivlenme aşamasında dokümanlardaki anahtar verilerin çeşitli yöntemler ile tespit edilerek belirli bir format ile kaydedilmesidir. Bu şekilde dokümanlar içerisinde yer alan anahtar bilgiler “yapısal” bir biçime dönüştürülmekte ve arama süreçlerinde kolaylıkla bulunabilmektedir. PaperWorkAI Yapay Zeka Motoru üzerinde çalışan derin öğrenme, doğal dil işleme ve bilgisayarlı görü tabanlı Doküman İçeriği Analiz Aracı ile çeşitli tip ve formattaki dokümanlarda yer alan anahtar bilgiler çıkarılır ve yapısal bir biçimde doküman üst verisi olarak kaydedilir (AR-GE)

Taranmış Çoklu İçerik Doküman Setlerinin Ayrıştırılması

Doküman yönetim sistemlerinde karşılaşılan ve çözülmesi gereken konulardan birisi de çok sayfalı bir set halinde sağlanan ve içerisinde değişik sınıflarda doküman tipleri yer alan dosyaların uygun yerlerden ayrıştırılarak ayrı dosyalar halinde kayıt altına alınmasıdır. Bu işlem, basılı belgelerin taranması aşamasında bölümleri, ayrıştırma noktalarını belirleyebilecek çeşitli ayraçların (boş sayfalar, barkod basımı, vb.) sayfa setine eklenmesi ile gerçekleştirilir. Ancak, kullanıcı müdahalesi gerekmesi ve kullanılacak yöntemin gerekleri nedeniyle basılı dosyaların tek bir set halinde oluşturulması zaman alıcı ve maliyet oluşturucu bir işlemdir. 

PaperWorkAI Yapay Zeka Motoru üzerinde çalışan derin öğrenme, doğal dil işleme ve bilgisayarlı görü tabanlı Doküman Ayrıştırma Aracı, belge setinde ayrıştırma noktalarını çeşitli yöntemler ile otomatik olarak belirlemekte ve bu noktaları ayrıştırma işlemin gerçekleştirmekte ve işlem yapan kullanıcıya öneri olarak sunabilmektedir (AR-GE)

Elektronik Posta İçeriğinden Süreç Aktivasyonu

Şirketlerdeki birçok işlem günümüz haberleşmesinin vazgeçilemez araçlarından birisi haline gelen elektronik posta üzerinden yürütülmektedir. Elektronik postaların serbest yazı olmasından dolayı bilgi içerik içinde yer değiştirebilmektedir. Elektronik posta içeriklerinin kolay işlenebilir olmaması, anahtar kelimelerin takibi ile gerçekleştirilen çözümlerin yetersiz kalması gibi nedenlerden dolayı bu bilgiler üzerinden süreç başlatılması gerçek anlamıyla uygulanamamaktadır. PaperWorkAI Yapay Zeka Motoru üzerinde çalışan derin öğrenme ve doğal dil işleme tabanlı İçerik Süreç Keşfi Aracı, elektronik posta içeriğinden yola çıkarak ilgili süreci belirler, sürecin başlatılması için gerekli bilgileri iletiden otomatik tespit ederek belirlenen süreci başlatır. Adından da anlaşılabileceği gibi bu yöntem ile sadece elektronik postalar değil her türlü içeriğin analizi yapılabilir ve içeriğe göre ilgili süreçler otomatik başlatılabilir (AR-GE).

Süreç Madenciliği

İş süreç yönetimi yaklaşımının başarı ile uygulanabilmesi için olmazsa olmaz yöntemlerin başında süreç analizlerinin yapılması ve süreç akışının çıkarılması gelmektedir. Bu amaçla geliştirilmiş olan çeşitli yazılım çözümleri de mevcuttur. PaperWorkAI Yapay Zeka Motoru üzerinde çalışan derin öğrenme ve doğal dil işleme tabanlı Süreç Madenciliği Aracı ile şirketlerdeki süreç kayıtları analiz edilmekte ve akış haritaları çıkarılabilmektedir (AR-GE).