Search
Close this search box.
Category Blog Posts

Business process automation has been a key driver of efficiency and productivity for organizations across industries. However, traditional automation approaches often come with their own set of challenges, including long process times, complex custom workflow applications, and a lack of a common platform to build automated processes. These obstacles can lead to bottlenecks, decreased productivity, and a lack of visibility into the process.

Say hello to PaperWorkBPM, next generation of business process automation – low-code platform. PaperWorkBPM allows organizations to easily and quickly build, deploy, and manage automated business processes without the need for extensive technical expertise. With drag-and-drop interfaces and pre-built templates, non-technical users can create custom workflows that meet their specific needs, reducing the time and complexity involved in traditional automation efforts.

In addition to streamlining the process design and deployment, PaperWorkBPM platform offer a common platform for all automated business processes, enabling organizations to leverage a centralized repository of reusable components, streamline collaboration and promote standardization. This results in reduced development time, increased agility and scalability, and improved process visibility.

By leveraging PaperWorkBPM, organizations can significantly reduce the time and complexity involved in automating their business processes. They can quickly build and deploy custom workflows, streamline collaboration, and promote standardization, ultimately leading to increased efficiency, productivity, and cost savings.

So, why wait? Start revolutionizing your business process automation today and experience the benefits of PaperWorkBPM platform for yourself. With its ease of use, time-saving capabilities, and improved process visibility, PaperWorkBPM is the key to unlocking the full potential of your organization.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


top

İş Başvurusunda Bulunan Çalışan Adayları İçin Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Aydınlatma Beyanı

 

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, GG Soft Yazılım Hizmetleri A.Ş. (“PaperWork”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla,

Online iş başvurusu yapacak olan çalışan adaylarımızın kişisel verilerini aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Başta KVKK mevzuatı olmak üzere ve ilgili mevzuat kapsamında, online iş başvurularında PaperWork ile paylaştığınız / paylaşacağınız kimlik, iletişim, askerlik durumu, mesleki deneyim, eğitim, görsel ve işitsel kayıtlara dayalı kişisel verileriniz, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi, insan kaynakları faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve sonuçlanabilmesi amacıyla işlenebilecektir. Bu kapsamda bahsi geçen kişisel verileriniz, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

PaperWork tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Online iş başvurusu ile elde edilen kişisel veriler; Kanunun 5. Maddesinde belirtilen;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
“İlgili kişinin rızası” hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik yolla işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen yine yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla 1. Maddede belirtilen PaperWork ile ürün ve hizmet alıcılarına aktarılabilecektir.